Journal

วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร (ISSN: 08587418)
20
2
20-24
พฤษภาคม - สิงหาคม 2012
ชาติ
-
-
-

Author

Output From Project

การพัฒนาฟิล์มคลุมดินจากยางพาราและโพลีแลคติกแอซิด

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053582 ชื่อวิชา Advanced Biopolymer Technology,6 เม.ย. 2016 - 10 เม.ย. 2016