Journal

Article
บทความทางวิชาการเรื่อง "สอนภาษาอังกฤษให้สนุก : ด้วยกิจกรรม English Camp
Journal
วารสารวิชาการ กระทรวงศึกษาธการ (ISSN: 15130096)
Volume
6
Issue
9
Year
กันยายน 2003
Page
52-55
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การดำเนินงานรางวัลชุมชนออนไลน์เพื่อการจัดการความรู้สุขภาวะ Gotoknow.org

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ค่ายภาษาอังกฤษ,7 ต.ค. 2008 - 16 พ.ย. 2012
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.สสส การใช้ประโยชน์ :การเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องค่ายภาษาอังกฤษสู่สาธาณะ,11 พ.ค. 2000 - 30 พ.ย. 2012