Journal

สภาพข้อเท็จจริงและปัญหาในระบบการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ISSN: 08595992)
31
1
7-23
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2012
ชาติ
-
-
-
-