Journal

อิทธิพลของวันปลูกต่อการเติบโตและพัฒนาของกัญชงไทย
Kasetsart Journal (Natural Science) (ISSN: 00755192)
43
3
423-431
กรกฎาคม - กันยายน 2009
ชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02738424 ชื่อวิชา Fiber Plants & Applications,3 มิ.ย. 2013 - 24 ก.ย. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาคุณภาพเส้นใยกัญชงไทยที่ปลูกบนพื้นที่สูง แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2013 - 30 ก.ย. 2015