Journal

Article
การปรับปรุงการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนของชุมชนในพื้นที่บริเวณคลองโดยรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
Journal
วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/ผังเมือง (ISSN: 19052022)
Volume
8
Issue
1.2011
Year
กันยายน 2012
Page
27-49
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การศึกษาเพื่อฟื้นฟูและปรับปรุงรูปแบบการเดินทางที่เหมาะสมในพื้นที่บริเวณคลองโดยรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01246513 ชื่อวิชา Sustainable Land Use & Infrastructure Plan.,20 พ.ย. 2012 - 12 ก.พ. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การส่งเสริมรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ เพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางที่ยั่งยืนแก่ผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,9 พ.ย. 2012 - 8 พ.ย. 2013