Journal

Article
คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในระบอบใหม่ พ.ศ. 2475-2494: ที่มา แบบแผน และการปรับตัวของสถาบันกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ
Journal
ศิลปวัฒนธรรม (ISSN: 01253654)
Volume
33
Issue
9
Year
กรกฎาคม 2012
Page
-
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01452497 ชื่อวิชา Seminar,6 ก.ค. 2012 - 27 ก.ค. 2012