Journal

Article
การวิเคราะห์ต้นทุน และผลตอบแทนของการเลี้ยงปลากะพงขาว กรณีศึกษา การเลี้ยงปลากะพงขาวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Journal
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง (ISSN: 19057393)
Volume
6
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2012
Page
103-114
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-