Journal

การใช้ลักษณะการดูดซับฟอสฟอรัสเพื่อประเมินอัตราและชนิดของปุ๋ยฟอสฟอรัสสำหรับข้าวที่ปลูกในดินองครักษ์ที่มีปูนตกค้าง
แก่นเกษตร (ISSN: 01250485)
40
1
27-36
มีนาคม - มิถุนายน 2012
ชาติ
-
-
-
-