Journal

การประมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินของป่าไม้ ด้วยเทคนิคการสำรวจระยะไกลบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น จังหวัดตาก
วารสารวนศาสตร์ (ISSN: 08571724)
30
3
14-23
กันยายน - ธันวาคม 2011
ชาติ
-
-
-
-