Journal

Article
การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการบริการโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ ปีงประมาณ 2551
Journal
วารสารสัตวแพทย์ (ISSN: 01255169)
Volume
21
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2011
Page
94-106
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-