Journal

Article
ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อส่วนต่างของราคายางพาราแผ่นรมควันชั้น 3 ในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
Journal
วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (ISSN: 08589291)
Volume
18
Issue
1
Year
มิถุนายน 2011
Page
15-30
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-