Journal

Article
การจำแนกเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคแตกพุ่มฝอยของงาในประเทศไทยด้วยวิธีการทางอณูชีววิทยา
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
42
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2011
Page
337-348
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-