Journal

Article
การจำลองระบบการทำงานของคูลลิ่งทาวเวอร์แบบไหลสวนทางและแบบไหลขวางด้วยวิธี Step-wise Integration
Journal
Mechanical Technology Magazine (ISSN: 15139573)
Volume
10
Issue
121
Year
กันยายน - ตุลาคม 2011
Page
56-65
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-