Journal

Article
การจำลองระบบการทำงานของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างนำ้กับนำ้มันเครื่องโดยวิธีของนิวตันราฟสัน
Journal
Mechanical Technology Magazine (ISSN: 15139573)
Volume
10
Issue
122
Year
กันยายน - ธันวาคม 2011
Page
46-49
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-