Journal

Article
บทความเรื่อง โครงงานภาษาอังกฤษ ( Project Work in English):อีก ๑ ทางเลือกของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
Journal
วารสารวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (ISSN: 15130096)
Volume
9
Issue
4
Year
ตุลาคม - ธันวาคม 2006
Page
55-59
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การดำเนินงานรางวัลชุมชนออนไลน์เพื่อการจัดการความรู้สุขภาวะ Gotoknow.org

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การอบรมครูภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ แหล่งทุน :สพท สุพรรณบุรี,1 พ.ย. 2011 - 1 มึ.ค. 2012
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร การใช้ประโยชน์ :การอ้างอิง,1 ม.ค. 2008 - 3 ต.ค. 2016