Journal

Article
การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงแม่พันธุ์ปูม้า(Portunus pelagicus)หลังเพาะฟักเพื่อให้มีไข่นอกกระดองอีกครั้ง
Journal
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร (ISSN: 01258850)
Volume
29
Issue
1
Year
ตุลาคม 2011 - มกราคม 2012
Page
16-24
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเพาะและอนุบาลลูกปูม้าเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้าในธรรมชาติ,21 มิ.ย. 2012 - 21 มิ.ย. 2012