Journal

การเปรียบเทียบขนาดหัวอสุจิละมั่งสายพันธุ์พม่า (Cervus elldi thamin) ที่ผ่านการแช่แข็งในสารละลายน้ำเชื้อชนิด TRIS และ BF5F ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CASA)
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. (ISSN: 08582297)
21
1
10-22
มกราคม - มิถุนายน 2011
ชาติ
-
-
-
-