Journal

Article
ผลของกากน้ำตาลผงชูรส (อามิ-อามิ) ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2
Journal
วารสารเกษตรพระจอมเเกล้า (ISSN: 08570108)
Volume
30
Issue
1
Year
มกราคม - เมษายน 2012
Page
99-107
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

ผลของการใช้น้ำอามิอามิต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันสำปะหลัง อ้อย และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รวมทั้งผลต่อคุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์บางประการของดินในระยะยาว

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02028481 ชื่อวิชา Soils Pollution & Its Management,5 พ.ย. 2012 - 23 ก.พ. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02050582 ชื่อวิชา Waste Mangaement for Crop Production,5 พ.ย. 2012 - 23 ก.พ. 2013