Journal

Article
ภูมิปัญญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของสถาปัตยกรรมในอุตสาหกรรมเกษตรพื้นบ้าน บริเวณลุ่มน้ำเพชรบุรี
Journal
หน้าจั่ว (ISSN: 08571457)
Volume
24
Issue
24
Year
กันยายน 2009 - สิงหาคม 2010
Page
147-165
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-