Journal

นิเวศวิทยาภูมิทัศน์: การประยุกต์ใช้ในการวางผังภูมิทัศน์เพื่อการอนุรักษ์และจัดการพื้นที่ธรรมชาติในประเทศไทย
วารสารหน้าจั่ว (ISSN: 08571457)
25
25
263-287
สิงหาคม 2011
ชาติ
-
-
-
-