Journal

Article
ผลของอายุการเก็บเกี่ยวและอุณหภูมิในการเก็บรักษาต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของมะยงชิดBoueaburmanica Griff.
Journal
Agricultural Sci. J. (ISSN: 01250369)
Volume
42
Issue
1
Year
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2011
Page
291-294
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-