Journal

Article
ผลของบรรจุภัณฑ์ LDPE และ 1-methylcyclopropene ต่อการรักษาคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อการส่งออก
Journal
วิทยาสารกำแพงแสน (ISSN: 16859316)
Volume
9
Issue
1
Year
มกราคม - เมษายน 2011
Page
1-12
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-