Person Image

  Education

  • ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการกีฬาและนันทนาการ), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2562
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการนันทนาการ), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2553
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรมและการท่องเที่ยว), มหาวิทยาลัยสยาม, ไทย, 2540

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2023 การพัฒนาโปรแกรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการหน้าที่ของสมองของเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเมือง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0