Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2557

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 0 0 0 0
  2024 การศึกษาและพัฒนาการใช้ประโยชน์ของพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่พื้นที่แล้งของประเทศไทย (อากาเว่) สำหรับเส้นใย บรรจุภัณฑ์ และ ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2024 การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ อาหารและเครื่องสำอาง จากวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการรับรอง KU Standard ข้อบังคับกระบวนการผลิตรังไหมอีรี่ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2024 การศึกษาเส้นใยอากาเว่เพื่อการผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การประยุกต์ใช้สารต้านเชื้อแบคทีเรียจากการสังเคราะห์เมลานินในกระดาษบรรจุภัณฑ์จากเยื่อฟางข้าวและไผ่ เพื่อการห่อดอกกล้วยไม้ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2023 บรรจุภัณฑ์แอคทีฟย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากการใช้ผลพลอยได้ทางการเกษตรเพื่อยึดอายุการเก็บรักษาอาหารและลดขยะอาหาร (food waste) โดยความร่วมมือระหว่างบริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (GRACZ) และบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 0 3 0 0
  2023 การประยุกต์ใช้เทคนิคระเบิดเยื่อด้วยไอน้ำเพื่อผลิตเส้นใยไผ่ธรรมชาติสำหรับเพิ่มศักยภาพการผลิตเส้นด้ายเชิงพาณิชย์และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้สำหรับการใช้งานเป็นเชื้อเพลิงทดแทนและผลิตวัสดุคาร์บอนรูพรุนสูง ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2023 การเพิ่มมูลค่าของขยะสิ่งทอประเภทฝ้าย-พอลีเอสเทอร์ สำหรับใช้เป็นเส้นใยรีไซเคิล PET เพื่อประยุกต์ใช้ในผ้ายืด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2023 การพัฒนาและศึกษาสมบัติของฟิล์มที่เตรียมจากคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสและโปรตีนที่สกัดจากวัสดุเหลือทิ้งจากถั่วเหลือง (โอคารา) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากใบสับปะรดเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเกษตรสีเขียวอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การยกระดับคุณภาพของเส้นใยสับปะรดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2022 การถ่ายทอดองค์ความรู้แนวทางปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการเลี้ยงไหมอีรี่ เพื่อสนับสนุนการผลิตรังไหมสู่การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนสิ่งทอและอาหาร หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2022 นวัตกรรมการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์จากกระดาษผ้ายีนส์รีไซเคิลเคลือบสารตกแต่งกันน้ำและกันไฟด้วยเทคนิคขึ้นรูปโมลเย็น ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้จากเยื่อกัญชงและไผ่ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 นวัตกรรมกระบวนการต้นแบบในการผลิตเส้นใยเซลลูโลสประดิษฐ์ (regenerated cellulose fiber) จากเยื่อเซลลูโลสคุณภาพสูง (dissolving pulp) ของวัสดุเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมสับปะรด ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0