Person Image

  Education

  • Ph.D. (Social Anthropology), University of Sussex, สหราชอาณาจักร, 2020
  • M.A. (Anthropology) with merit, University of Sussex, สหราชอาณาจักร, 2014
  • มน.ม. (มานุษยวิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2546
  • วท.บ. (จิตวิทยา) เกียรตินิยมอันดับสอง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2542

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2022 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าเกษตรสู่ผู้บริโภค หัวหน้าโครงการ งบกลางของรัฐบาล 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2022 โครงการการทบทวนสถานภาพการศึกษาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หัวหน้าโครงการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 0 0 0 0
  2022 โครงการการรวบรวมและจัดทำข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “กัญชาในฐานะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” เพื่อขอขึ้นทะเบียนต่อองค์การยูเนสโก ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 0 0 0 0
  2021 โครงการการรวบรวมและจัดทำภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม "อาหารไทยและวัฒนธรรมการกิน" ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 0 0 0 0