Person Image

  Education

  • Ph.D. (Performance Textile), University of Leeds, UK, 2558
  • MSc (Advance Textile and Performance Clothing), University of Leeds, UK, 2552
  • วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 1 0 0
  2022 การตกแต่งสำเร็จผ้าไหมเพื่อให้ง่ายต่อการดูแลรักษาด้วยสารตกแต่งสำเร็จที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 2 0 0
  2023 การจัดการความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอในการสร้างต้นแบบธุรกิจเพื่อสังคมด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายอย่างยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเขาเต่า ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์เศษเหลือทิ้งจากใบสับปะรด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์สิ่งทอในกลุ่มจังหวัดระยอง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อัจฉริยะสำหรับการใช้ชีวิตในอนาคตของผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 2 0 0