Person Image

  Education

  • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย, 2562
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสยาม, ไทย, 2557
  • บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสยาม, ไทย, 2555

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2020 นวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในบริบทของความปกติใหม่หลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างมีเอกลักษณ์วิถีท้องถิ่นในอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0