Person Image

  Education

  • Doctor rerum naturalium technicarum (Dr.nat.techn.), University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, ออสเตรีย, 2020
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2556
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2550

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาแบคทีเรียแลกติก Lactococcus lactis ที่ผลิตไนซินเพื่อใช้เป็นแบคทีเรียเจ้าบ้านผลิตโปรตีนลูกผสมที่เหมาะสมต่อการใช้เป็นโรงงานเซลล์(ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2565) หัวหน้าโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 0 0 0 0
  2022 การศึกษายีนที่มีผลต่อ oxidative stress ใน Lactobacillus reuteri KUB-AC5 และการใช้เทคนิคการตัดต่อพันธุกรรมเพื่อลด oxidative stress เพื่อเพิ่มผลผลิตชีวมวล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การพัฒนา Lactobacillus reuteri KUB-AC5 สายพันธุ์ใหม่ด้วยแนวทางชีววิทยาสังเคราะห์ สำหรับการหมักเซลล์ความหนาแน่นสูงของการผลิตโปรไบโอติก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 0 0 0 0
  2023 การศึกษายีนที่มีผลต่อ oxidative stress ใน Lactobacillus reuteri KUB-AC5 และการใช้เทคนิคการตัดต่อพันธุกรรมเพื่อลด oxidative stress เพื่อเพิ่มผลผลิตชีวมวล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การสร้างแบคทีเรียแลกติกลูกผสมที่ผลิตเอนไซม์ D-psicose-3-epimerase (DPEase) โดยใช้เทคนิคพลาสมิดลูกผสมที่ใช้สำหรับอาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การพัฒนา Lactobacillus reuteri KUB-AC5 สายพันธุ์ใหม่ด้วยแนวทางชีววิทยาสังเคราะห์สำหรับการหมักเซลล์ความหนาแน่นสูงของการผลิตโปรไบโอติก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การพัฒนา Lactobacillus reuteri KUB-AC5 สายพันธุ์ใหม่ด้วยแนวทางชีววิทยาสังเคราะห์สำหรับการหมักเซลล์ความหนาแน่นสูงของการผลิตโปรไบโอติก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตน้ำตาลดี-ไซโคส เป็นสารให้ความหวานทางเลือกเพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการและสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน้ำตาลดี-ไซโคสด้วยวิธีทางเคมีฟิสิกส์และวิธีทางชีวภาพเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 โครงการการผลิตน้ำตาลดี-ไซโคสจากน้ำตาลฟรุกโทสด้วยการใช้เอนไซม์ D-psicose-3-epimerase (DPEase) และ D-tagatose-3-epimerase (DTEase) หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 การศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์รีคอมบิแนนท์ D-psicose-3-epimerase จาก Agrobacterium tumefaciens str. C58 ที่ผลิตโดย Escherichia coli หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0