Person Image

  Education

  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ไทย, 2556
  • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2558
  • Doctor of Philosophy (Human security and environment) , Tohoku University, Japan, 2019

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2022 การประเมินพื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มน้ำปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าโครงการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2021 อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงการแจกแจงของปริมาณน้ำฝนสุดขีดรายวันต่อการภัยพิบัติดินถล่ม จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ของคณาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์ 0 0 0 0
  2021 นวัตกรรมการจัดการเพื่อรับมือภัยพิบัติดินถล่ม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0