Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2561
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2558

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2024 การพัฒนานวัตกรรมอาหารพร้อมบริโภคสำหรับผู้สูงอายุเพื่อนำไปใช้ในภาวะประสบภัยพิบัติ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2024 การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูบดปรุงรสจากโปรตีนเกษตร ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2021 ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาในกระบวนการทำแห้งต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและสมบัติเชิงหน้าที่ของปลีกล้วยน้ำว้าพันธุ์ปากช่อง 50 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 0 0 0 0
  2023 ศักยภาพในเชิงป้องกันโรคอัลไซเมอร์และสร้างเสริมความสามารถในการตอบสนองทางกายภาพของผู้สูงอายุที่ได้รับอาหารไทยที่มีโคลีนสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 สมุนไพรอัดแท่งที่มีส่วนผสมของกล้วยดิบและกระเจี๊ยบเขียว ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0
  2021 นวัตกรรมการบำบัดรักษาและการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยการออกกำลังกายและโภชนบำบัดที่ออกแบบเฉพาะบคคลในประชากรสูงวัย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผงสำเร็จรูปจากหัวปลีเสริมกล้วยน้ำว้าดิบและกรดโฟลิกสำหรับหญิงให้นมบุตร หัวหน้าโครงการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0
  2020 การปรับปรุงคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนแมลงกินได้เพื่อประยุกต์ใช้ใน ผลิตภัณฑ์อาหาร ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาผงฟักทองเสริมโปรตีนจากผงเมล็ดฟักทองหมัก ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2022 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 0 0 0 0
  2022 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มศักยภาพการสร้างรายได้ของหมู่บ้านคชานุรักษ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 0 0 0 0