Person Image

  Education

  • ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2552
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์ประยุกต์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2557

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 2 0 0 0
  2022 การศึกษาความพึงพอใจและสภาพปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษรูปแบบออนไลน์ระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) ของนักศึกษาที่ไม่ใช่วิชาเอกภาษาอังกฤษ ในจังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2021 การศึกษากิจกรรมในห้องเรียนและความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในระดับสูงและต่ำ ก่อนและระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่งในภาคใต้และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผู้ประสานงาน ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2020 ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้โปรแกรม Google Translate ในการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทย มหาวิทยาลัยในกลุ่มจังหวัดสนุก หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0