Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษญ์และชุมชน), คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, ไทย, 2562
  • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, ไทย, 2546
  • อักษรศาสตร์บัณฑิต, คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2534

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการสร้างความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกรบ้านพนมนาง ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2022 ห้องปฏิบัติการทางสังคม คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์กาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 75,000 บาท (นอกเหนือจากที่ได้รับทุนจาก สวพ.มก.225,000 บาท) 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์กาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 2 0 0
  2021 การถอดบทเรียนการรับมือผลกระทบในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการพัฒนาพื้นที่นำร่องในการสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน กรณีศึกษา กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าโครงการ มูลนิธิแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภายใต้ความร่วมมือของภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาโซ่แห่งคุณค่าของอาหารปลอดภัยในจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 2 0 0