Person Image

  Education

  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2554
  • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2557
  • Ph.D. Advanced Life Sciences (Applied Chemistry), Ritsumeikan University, Shiga, Japan, ญี่ปุ่น, 2561

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 0 0 0 0
  2022 การประยุกต์ใช้นาโนเซลลูโลสที่ได้จากขยะสิ่งทอ สำหรับวัตถุดิบชีวภาพเพื่อใช้ในฟิล์มคอมโพสิต หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 นวัตกรรมการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์จากกระดาษผ้ายีนส์รีไซเคิลเคลือบสารตกแต่งกันน้ำและกันไฟด้วยเทคนิคขึ้นรูปโมลเย็น ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 0 0 0 0
  2022 การขับเคลื่อนโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์สับปะรดแบบครบวงจรเพื่อสร้างคุณค่าและความยั่งยืนแก่เกษตรกรไทยสู่สากล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2022 บรรจุภัณฑ์อาหารจากฟางข้าวอินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2022 การย่อยสลายขยะจากสิ่งทอด้วยเทคโนโลยีสีเขียวและการประยุกต์ใช้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 นวัตกรรมกระบวนการต้นแบบในการผลิตเส้นใยเซลลูโลสประดิษฐ์ (regenerated cellulose fiber) จากเยื่อเซลลูโลสคุณภาพสูง (dissolving pulp) ของวัสดุเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมสับปะรด ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 0 1 0 0
  2021 การพัฒนาประสิทธิภาพอุปกรณ์ป้องกันการหายใจจากผ้าไหมและแผ่นแบคทีเรียเซลลูโลสผ่านอนุภาคซิลเวอร์นาโนเพื่อป้องกันการติดต่อผ่านละอองฝอยและอนุภาคขนาดเล็ก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2020 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากเส้นใยปาล์มน้ำมันด้วยกรรมวิธีปราศจากสารเคมี หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2020 นวัตกรรมการผลิตเยื่อฟางข้าวและชานอ้อยสำหรับใช้ประโยชน์ทางด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารย่อยสลายทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2020 นวัตกรรมการผลิตเส้นใยและการใช้ประโยชน์เศษเหลือทิ้งจากใบสับปะรดอย่างครบวงจร เพื่อรองรับอุตสาหกรรมสิ่งทอเทคนิคและบรรจุภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2020 การผลิตเยื่อและกระดาษพื้นบ้านเพื่อการพัฒนาต่อยอดภาชนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 นวัตกรรมการผลิตเส้นใยและการใช้ประโยชน์เศษเหลือทิ้งจากใบสับปะรดอย่างครบวงจร เพื่อรอบรับอุตสาหกรรมสิ่งทอเทคนิคและบรรจุภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาหน้ากากผ้าจากเส้นไหมด้วยแผ่นกรองผสมอนุภาคซิลเวอร์นาโนเพื่อป้องกันจุลชีพและอนุภาคขนาดเล็ก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาเครื่องระเบิดไอน้ำสำหรับผลิตเส้นใยไผ่ ระดับอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด 0 0 0 0