โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 0 0 0
2021 การสังเคราะห์และประยุกต์ใช้ไฮดรอกซีแอปาไทต์จากกระดูกไก่ที่เหลือใช้สำหรับทำเป็นแผ่นกรองน้ำเสียและทางด้านการแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการจัดตั้งกลุ่มวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 0 0 0
2020 การพัฒนาเครื่องทดสอบแรงดึงและการยืดตัวต้นทุนต่ำสำหรับวัสดุใยสังเคราะห์ตรวจวัดด้วยระบบดิจิตอล หัวหน้าโครงการ โครงการนวัตกรรม KUSE 0 0 0 0
2020 การศึกษาปริมาณแอมโมเนียม (NH4+) ปนเปื้อนในดินลูกรังปรับปรุงคุณภาพด้วยเทคนิค MICP หัวหน้าโครงการ โครงการทุนอุดหนุนการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 0 0 0
2020 พฤติกรรมการรับแรงเฉือนในสภาวะไม่ระบายน้ำของดินลูกรังบดอัดปรับปรุงคุณภาพด้วยเทคนิค MICP หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0