Person Image

  Education

  • B.Eng, Suranaree University of Technology, ไทย, 2006
  • M.Eng, Asian Institute of Technology, ไทย, 2012
  • Ph.D, Saga University, Japan, 2018

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 2 2 0 0
  2021 การสังเคราะห์และประยุกต์ใช้ไฮดรอกซีแอปาไทต์จากกระดูกไก่ที่เหลือใช้สำหรับทำเป็นแผ่นกรองน้ำเสียและทางด้านการแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการจัดตั้งกลุ่มวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 1 0 0
  2020 การพัฒนาเครื่องทดสอบแรงดึงและการยืดตัวต้นทุนต่ำสำหรับวัสดุใยสังเคราะห์ตรวจวัดด้วยระบบดิจิตอล หัวหน้าโครงการ โครงการนวัตกรรม KUSE 1 0 0 0
  2020 การศึกษาปริมาณแอมโมเนียม (NH4+) ปนเปื้อนในดินลูกรังปรับปรุงคุณภาพด้วยเทคนิค MICP หัวหน้าโครงการ โครงการทุนอุดหนุนการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 1 0 0
  2020 พฤติกรรมการรับแรงเฉือนในสภาวะไม่ระบายน้ำของดินลูกรังบดอัดปรับปรุงคุณภาพด้วยเทคนิค MICP หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0