Person Image

  Education

  • Ph.D. (เกษตรศาสตร์: เศรษฐศาสตร์เกษตร), King Mongkut’s Institute of Technology Lardkrabang, Bangkok, Thailand., Thailand, 2561
  • MBA (การจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหา่ร), King Mongkut’s Institute of Technology Lardkrabang, Bangkok, Thailand., ไทย, 2555
  • วทบ. (เกษตรศาสตร์), King Mongkut’s Institute of Technology Lardkrabang, Bangkok, Thailand., ไทย, 2550

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2023 การพัฒนาศักยภาพทางการตลาดดิจิทัลอย่างยั่งยืนของเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรปลานอกกระชังในจังหวัดกาญจนบุรีผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยมุ่งเป้าของวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ 2566 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 1 0 2 0
  2022 ประสิทธิภาพทางการตลาดดิจิทัลของเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรปลานอกกระชังในจังหวัดกาญจนบุรีผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยมุ่งเป้าของวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ 2565 0 0 1 0
  2022 การพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจการเกษตรแบบครบวงจรด้วยฐานนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาพมูลค่าสูงตามแนวเศรษฐกิจหมุนเวียน สำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสู่ความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มเกษตรกรกุ้งก้ามกราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ร่วมวิจัย กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2020 ศักยภาพทางการตลาดดิจิทัลของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเฟรชฟินในจังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 1 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0