Person Image

  Education

  • ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเชิงอาชีพเพื่อการสื่อสารนานาชาติ), ธรรมศาสตร์, ไทย, 2561
  • ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), รามคำแหง, ไทย, 2561
  • อ.บ. (ภาษาไทย), ศิลปากร, ไทย, 2557

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2022 การศึกษาวัจนลีลา การคุกคามหน้า ความสุภาพ และอัตถภาคของภาษาที่ใช้ในการโต้ตอบข้อวิจารณ์การใช้บริการธุรกิจโรงแรมและที่พักบนสื่อออนไลน์ หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนวิจัยมุ่งเป้า วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2022 โครงสร้างอัตถภาค และกลุ่มของคำศัพท์ที่ใช้ในการผลิตรายการของยูทูปเบอร์ด้านการท่องเที่ยว ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัยมุ่งเป้า วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 1 0 0 0
  2020 การใช้โครงร่างคำศัพท์ในการสร้างรายการคำศัพท์เฉพาะทางสำหรับมัคคุเทศก์ชาวไทย หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ประเภททุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยหน้าใหม่ ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0