Person Image

  Education

  • ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อาชีวศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2560

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 2 1 0 0
  2019 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของสาขาวิชาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1 0 0 0
  2019 การพัฒนาแนวทางความร่วมมือภาครัฐและเอกชนของการจัดการศึกษา ด้านการอาชีวศึกษา ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2019 การเสริมสร้างทักษะอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2018 ความคิดเห็นต่อวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษา นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2018 ความพร้อมในการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนา บ้านหอมชื่น อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาตัวชี้วัดสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการสำหรับผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา หัวหน้าโครงการ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 0 0 0 0