Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, ปรด. (พฤกษศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2560

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 0 0 0
  2020 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกดอกและติดผลมะยงชิด จังหวัดนครนายก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 การสังเคราะห์นาโนเซลลูโลสที่มีการปรับแต่งพื้นผิวเพื่อดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กและการประยุกต์ใช้ในการกรอง PM2.5 ของแผ่นกรองอากาศ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2020 สัณฐานวิทยา การกระจายพันธุ์ และนิเวศวิทยาของพะวา (Garcinia celebica L.) ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 ศักยภาพและการคัดเลือกชนิดไม้พื้นเมืองโตเร็ว เพื่อปลูกเป็นแปล่งเชื้อเพลิงชีวมวล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจจัดการดอกและการผสมเกสรทุเรียด้วยฐานข้อมูลเพื่อการผลิตทุเรียนคุณภาพแม่นยำ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2020 การผลิตทุรียนคุณภาพแม่นยำโดยการตรวจติดตามสุขภาพต้นร่วมกับการจัดการดอกและผล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาระบบติดตามสุขภาพทางสรีรวิทยาของทุเรียด้วยดัชนีสเปกตรัมเพื่อการผลิตทุเรียนคุณภาพแม่นยำ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2020 การจัดการสมดุลของใบและผลอย่างแม่นยำเพื่อการผลิตทุเรียนคุณภาพสูง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2020 การกระตุ้นการเจริญเติบโตและการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของเส้นใยและดอกเห็ดของเห็ดหลินจือเขากวางอ่อนด้วยแสงเทียม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0