Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2560
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 1 0 0 0
  2023 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการและสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน้ำตาลดี-ไซโคสด้วยวิธีทางเคมีฟิสิกส์และวิธีทางชีวภาพเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตน้ำตาลดี-ไซโคส เป็นสารให้ความหวานทางเลือกเพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การสร้างแบคทีเรียแลกติกลูกผสมที่ผลิตเอนไซม์ D-psicose-3-epimerase (DPEase) โดยใช้เทคนิคพลาสมิดลูกผสมที่ใช้สำหรับอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 โครงการการผลิตน้ำตาลดี-ไซโคสจากน้ำตาลฟรุกโทสด้วยการใช้เอนไซม์ D-psicose-3-epimerase (DPEase) และ D-tagatose-3-epimerase (DTEase) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 โครงการการประเมินและดัดแปรผลผลิตและผลผลิตพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาล ด้วยเทคโนโลยีสีเขียว เพื่อการแข่งขันได้ในระดับอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 โครงการแผนงานการเลือกกากน้ำตาลชนิดต่าง ๆ เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 การผลิตเซลล์ยีสจากกากน้ำตาลแหล่งต่าง ๆ ที่องค์ประกอบต่างกัน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อองค์ประกอบและคุณภาพของกากน้ำตาล หัวหน้าโครงการ
  หัวหน้าโครงการย่อย
  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2019 การผลิตและคุณสมบัติของฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์และฟรุกแทนที่ได้จากการหมักน้ำอ้อยด้วยเชื้อ Bacillus subtilis เพื่อผลิตเป็นเครื่องดื่มฟังชั่นนอลดริ๊ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2019 การผลิตน้ำตาลดี-ไซโคส จากกากน้ำตาลโดยเชื้อ Agrobacterium tumefaciens ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0