Person Image

  Education

  • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2551
  • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2553
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2560

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2022 การวิเคราะห์การแอ่นตัวมากและการโก่งเดาะของท่อลำเลียงของไหลที่มีความยาวส่วนโค้งแปรเปลี่ยนได้โดยรวมผลกระทบจากน้ำหนักตัวเองและการแปรเปลี่ยนความดัน (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2565) หัวหน้าโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 4 7 0 0
  2022 การวิเคราะห์การแอ่นตัวมากของคานที่มีจุดรองรับเคลื่อนที่ได้อิสระตามแนวราบ ผู้ร่วมวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2020 การวิเคราะห์การสั่นอิสระของคาร์ทีนารีที่หย่อนตัวมากสำหรับประยุกต์ใช้กับท่อลำเลียงของไหลใต้ทะเล หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 2 0 0
  2020 การพัฒนาคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ความมั่นคงของลาดดินโดยพิจารณาปัจจัยที่ไม่คงที่ หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2019 น้ำหนักวิกฤตของคานเอียงต่างระดับที่มีความยาวส่วนโค้งแปรเปลี่ยนได้ภายใต้แรงดึงที่ปลาย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 5 0 0
  2018 การสั่นอิสระของท่อลำเลียงของไหลใต้ทะเลในสภาวะแขวนปลายบน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 2 2 0 0
  2019 การวิเคราะห์ท่อใต้ทะเลระหว่างการติดตั้งบนดินที่มีคุณสมบัติเป็นแบบพลาสติกโดยอาศัยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในระบบพิกัดอินทรินสิก หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 2 2 0 0