โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2021 การศึกษาการกระจายตัวของจุลธาตุในหอยทะเลสองฝาโดยการสร้างภาพด้วยเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 การพัฒนาพันธุ์พืชสมุนไพรวงศ์ขิงโดยการเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2021 การตรวจพิสูจน์แหล่งที่มาของฝุ่นละออง PM2.5 ในเขตกรุงเทพมหานครด้วยเทคนิควิเคราะห์แบบหลายธาตุ ผู้ร่วมวิจัย ทุนรัฐบาลออสเตรเลียผ่านหน่วยงาน ANSTO 0 0 0 0
2021 การตรวจพิสูจน์แหล่งที่มาของฝุ่นละออง PM2.5 ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยเทคนิควิเคราะห์ธาตุ ผู้ร่วมวิจัย International Atomic Energy Agency (IAEA) 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0