โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2021 โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิขาสังคมศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ ทุนพัฒนาบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 0 0 0
2020 น้ำตาลสยามกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการวิจัย คณะสังคมศาสตร์ 0 0 0 0
2020 โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หัวหน้าโครงการ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2019 การค้าข้าวไทยสมัยระหว่างสงครามโลก: วิกฤตและโอกาส หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 โครงการศึกษา “สิทธิผู้บริโภค” ในประชาคมอาเซียน ผู้ร่วมวิจัย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0