Person Image

  Education

  • ปร.ด. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2560

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2022 แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตลุ่มน้ำพื้นที่ปัญหาความมั่นคงหรือแนวโน้มสะท้อนปัญหาความมั่คงระยะยาว ตามแนวลุ่มน้ำไทย มาเลเซีย, ไทย ลาว และ ไทย กัมพูชา หัวหน้าโครงการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 7 0 0 0
  2020 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยลุ่มแม่น้ำสุพรรณบุรี หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2020 การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและการตลาดบนความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาสุขภาพท้องถิ่น ชุมชนลุ่มแม่น้ำปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวบนความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาสุขภาพท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ ชุมชนลุ่มแม่น้ำปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานมรดกภูมิปัญญาชุมชน บ้านโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2019 การผลิตซ้ำทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาสินค้าของฝากทางการท่องเที่ยวชุมชนชาติพันธุ์ลาวเวียง บ้านห้วยเดื่อ จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2019 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 2 0 0 0
  2021 การประเมินสภาวะแวดล้อมพหุมิติพื้นที่ลุ่มน้ำจังหวัดชายแดนใต้เพื่อความสันติสุขและความมั่นคง หัวหน้าโครงการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 0 0 0 0
  2021 แนวทางการประยุกต์ใช้ปัจจัยพลังอำนาจของชาติและศาสตร์พระราชาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวไทยพุทธ-ชาวไทยมุสลิมและความมั่นคงอย่างยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา หัวหน้าโครงการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 5 0 0 0 0
  2019 พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศ CLMV ในพื้นที่จังหวัดภูมิภาค หัวหน้าโครงการ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 2 0 0 0
  2019 การพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะการปฏิเสธบุหรี่เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีก่อนเข้าวัยแรงงานแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา นิสิตจากโครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 0 0 0 0