Person Image

  Education

  • อ.ด. (ภาษาศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Thailand, 2544

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2018 วัฒนธรรมความศรัทธาอิสลามในสังคมแบบพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย:การวิเคราะห์แนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2018 ความต้องการศึกษาในหลักสุตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ (สหวิทยาการ) ของภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0