Person Image

  Education

  • โท, Xian Jiaotong University, จีน, 2559
  • ตรี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, ไทย, 2555

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 3 0 0 0
  2021 สินค้าที่ส่งผลต่อมูลค่าการค้าชายแดนของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2020 ความสามารถในการแข่งขันของแป้งมันสำปะหลังไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2020 ความสามารถในการแข่งขันของการส่งออกทุเรียนไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน กรณีศึกษาความร่วมมือกับกลุ่มอาลีบาบา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2019 ความสามารถในการแข่งขันของการค้าชายแดนไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2019 การเข้าตลาดยุโรปของบริษัทไทย - สู่สากลด้วยการซื้อกิจการและกลยุทธ์ความร่วมมือ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0