Person Image

  Education

  • Ph.D. in International Development, Graduate School of International Development, Nagoya University, ญี่ปุ่น, 2550

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2021 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุนอีทีเอฟยางพารา (Rubber ETF) ผู้ร่วมวิจัย การยางแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2017 โครงการจัดทำการประเมินความเสี่ยงรายภาคธุรกิจ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 0 0 0 0