Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เภสัชศาสตร์ (Ph.D. (Pharmaceutical Sciences) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2559
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2552
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2548

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดลังกาสุกะจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของวิสาหกิจชุมชนนวดเพื่อสุขภาพบ้านปาตาบูดี อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดหยาบกระชายเหลืองโดยการเอนแคปซูเลชันสำหรับใช้เป็นส่วนประกอบอาหารลดความเสี่ยงในการเกิดโรคกระดูกพรุน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การศึกษาคุณค่าทางอาหาร และฤทธิ์ทางชีวภาพของสาหร่ายผักกาดทะเล เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูง และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายขนาดใหญ่ Caulerpa และฤทธิ์ทางชีวภาพ เพื่อเป็นอาหารแห่งอนาคตและเพิ่มศักยภาพเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การประยุกต์ใช้สารสกัดจากเศษเหลือสาหร่ายในกลุ่ม Caulerpa spp. ในอุตสาหกรรมมูลค่าสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 ศักยภาพของส่วนประกอบของอาหารเชิงฟังก์ชั่นแห่งอนาคตเพื่อการประยุกต์ในผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 คุณสมบัติของสารเสริมรสชาติโคคูมิที่ผลิตจากเอนไซม์กลูตามิเนสชอบเกลือของแบคทีเรีย Tetragenococcus muriaticus FF5302 เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารเชิงฟังก์ชั่นแห่งอนาคตสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 การจัดทำมาตรฐานสมุนไพรและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดบัวหลวงเพื่อการประยุกต์ใช้เป็นสารอาหารเชิงหน้าที่ในอาหาร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2021 การศึกษาประสิทธิภาพของตำรับยาสมุนไพรไทยที่มีคุณสมบัติกระตุ้นการเจริญของจุลินทรีย์โพรไบโอติกในการเสริมภูมิคุ้มกัน และยับยั้งกลไกการเข้าสู่เซลล์ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) เพื่อนำประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยาและอาหาร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2021 การสร้างมูลค่าเพิ่มน้ำส้มสายชูหมักจากสับปะรดโดยใช้เทคโนโลยีการทำแห้งเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 3 1 0 0
  2021 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กทม. ผู้ร่วมวิจัย โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 0 0 0 0
  2021 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 0 0 0 0
  2021 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. ผู้ร่วมวิจัย โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 0 0 0 0
  2021 สมุนไพรอัดแท่งที่มีส่วนผสมของกล้วยดิบและกระเจี๊ยบเขียว ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0
  2019 การเพิ่มมูลค่าและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟิล์มประกอบเคราตินจากขนไก่และไคโตซานเพื่อยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้และของเหลือใช้จากอุตสาหกรรมการเลี้ยงหอยมุกสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ในอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพและความงาม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2018 ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดกระชายเหลืองต่อการกระตุ้นการเสริมสร้างกระดูกของเซลล์ไลน์ MC3T3-E1 เพื่อการประยุกต์ใช้ในอาหารสุขภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2018 การใช้ประโยชน์จากกากถั่วเหลืองเพื่อผลิตเป็นน้ำนมถั่วเหลืองคุณค่าสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การเพิ่มมูลค่ากุหลาบพันปีจากการเกษตรพื้นที่สูงสู่สารสกัดและสารสเต็มเซลล์เพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2017 โครงการบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการผลิตการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้คุณภาพและมาตรฐานสากลเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู่สากล ผู้ร่วมวิจัย งบประมาณแผ่นดิน (หมวดงบเงินอุดหนุน) ประจำปี 2560 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 4 0 0 0
  2021 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 0 0 0 0
  2021 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 0 0 0 0
  2021 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 0 0 0 0
  2021 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ผู้ร่วมวิจัย โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 0 0 0 0
  2021 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. ผู้ร่วมวิจัย โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สามเกลอในรูปแบบครีม ผู้ร่วมวิจัย ผู้ประกอบการ SME 0 0 0 0
  2019 ประสิทธิภาพของสารสกัดมะรุมต่อการเสริมสร้างกระดูก เพื่อการประยุกต์ใช้ในอาหารสุขภาพลดความเสี่ยงในการเกิดโรคกระดูกพรุน หัวหน้าโครงการ ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียของมูลนิธิเกาหลีเพื่อการศึกษาขั้นสูง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
  2018 การพัฒนากระบวนการผลิตอาหารไทยฮาลาลและอาหารไทยมังสวิรัติสำเร็จรูปสำหรับผู้สูงอายุและผู้นับถือศาสนาอิสลาม ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากบัวหลวงเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 4 0 0 0
  2018 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบสไตล์ญี่ปุ่นจากข้าวหอมมะลิของไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0