Person Image

  Education

  • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย, 2556

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 3 0 0 0
  2021 การจัดการธุรกิจร้านอาหารริมทาง หลังวิกฤติโควิด-19 จบลง ในเขตกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2020 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กสู่วิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หัวหน้าโครงการ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ 1 0 0 0
  2019 อิทธิพลเชิงโครงสร้างของความไว้วางใจระหว่างบุคคล ความพึงพอใจในงาน และความร่วมมือระหว่างบุคคลที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของบุคคลากร: กรณีศึกษา บริษัท ขนส่ง จากัด หัวหน้าโครงการ โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 1 0 0 0
  2018 แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มในกระบวนการดำเนินธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0