Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ , คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2558
  • สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย, 2552

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2017 การศึกษาลักษณะเฉพาะและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดเต้านมอักเสบแบบเรื้อรังจากเชื้อ Streptococcus uberis ในฟาร์มโคนม หัวหน้าโครงการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 10 0 0 0
  2018 โครงการสำรวจประชากรสุนัขจรจัดเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 10 0 0 0