โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 1 0 0 0
2017 การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการใช้ประโยชน์จากป่าเต็งรังเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ อย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
2016 ความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2016 ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่ออนาคตการปลูกยางพาราในตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 1 0 0
2018 โครงการศึกษาสถานการณ์การผลิตและปัญหาการส่งออกสินค้าเกษตรไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2017 โครงการศักยภาพและความพร้อมด้านอาหารและการเกษตรของกลุ่มประเทศ CLMV ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 0 1 0 0